legilius cennik 150

 

Cenník

 

Je vždy výsledkom dohody s klientom. Odmena je stanovená podľa druhu a rozsahu poskytnutej právnej služby a môže byť dohodnutá v niektorej z nižšie uvedenej formy alebo ich kombináciou.

Paušálna odmena

je dohodnutá za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, resp. za poskytnutie právnych služieb v určitom časovom období, či na neurčitý čas

Tarifná odmena

základná sadzba tarifnej odmeny je stanovená podľa hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré vykonáme

Hodinová odmena

je určená počtom hodín potrebných na poskytnutie právnej služby

Podielová odmena

je dohodnutá, ak je výsledok sporu neistý a stanoví sa ako dohodnutý peňažný podiel z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nepresiahne 20 % z hodnoty veci